23 مورد ثبت شده
فیلتر کردن
Guaifenesin
Lansoprazole
Mebendazole
Naloxone
Haloperidol
Warfarin
Iodoquinol
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)