مبندازول - Mebendazole

نام دارو
مبندازول
نام انگلیسی دارو
Mebendazole