مبندازول - Mebendazole

نام دارو
مبندازول
نام انگلیسی دارو
Mebendazole
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)