23 مورد ثبت شده
فیلتر کردن
Influenza (flu)
Schizophrenia
Depression
Insomnia
Fever
Panic attacks
Type 1 diabetes
Warts
Acute sinusitis
Broken nose
Epilepsy
Low blood pressur...
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)