23 مورد ثبت شده
فیلتر کردن
Kidney cysts
Sore throat
Migraine
Gout
constipation
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)