کیست کلیه - Kidney cysts

نام بیماری
کیست کلیه
نام انگلیسی
Kidney cysts
تعریف

کیست های کلیوی کیسه های آب کوچکی هستند که در کلیه شکل می گیرند. اگرچه ممکن است کیست های کلیوی به مشکلات جدی اختلال عملکرد کلیه مربوط باشند، اما اغلب اوقات از نوع معمولی و غیرسرطانی هستند که هیچ عارضه ی نامطلوبی ایجاد نمی کنند. علت بروز کیست های کلیوی ساده، دقیقاً مشخص نیست. معمولاً یک کیست بر سطح یکی از کلیه ها ایجاد می شود اما گاهی ممکن است کیست های متعددی در هر دو کلیه ایجاد شود. کیست های ساده کلیوی اغلب از طریق آزمایشات تصویربرداری که به دلیل یک بیماری دیگر انجام می شود شناسایی می شوند. کیست های ساده که علامت و نشانه ای ندارند اغلب نیازی به درمان نیز ندارند.