لانسوپرازول - Lansoprazole

نام دارو
لانسوپرازول
نام انگلیسی دارو
Lansoprazole
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)