وارفارین - Warfarin

نام دارو
وارفارین
نام انگلیسی دارو
Warfarin