یدوکینول - Iodoquinol

نام دارو
یدوکینول
نام انگلیسی دارو
Iodoquinol