نالوکسون - Naloxone

نام دارو
نالوکسون
نام انگلیسی دارو
Naloxone