هالوپریدول - Haloperidol

نام دارو
هالوپریدول
نام انگلیسی دارو
Haloperidol