گایافنزین - Guaifenesin

نام دارو
گایافنزین
نام انگلیسی دارو
Guaifenesin