گایافنزین - Guaifenesin

نام دارو
گایافنزین
نام انگلیسی دارو
Guaifenesin
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)
دکتر طاهری