دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی
استان هرمزگان - شهر بندرعباس
(640 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
استان
هرمزگان
شهر
بندرعباس
آدرس
بندرعباس. بلوار شهيد چمران .جنب استانداری

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

تلفن
33333280(076)
آدرس
بندرعباس. بلوار شهيد چمران .جنب استانداری

مراکز مشابه