دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی
استان مرکزی - شهر اراك
(852 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی اراک
استان
مرکزی
شهر
اراك
آدرس
خيابان شهيد شيرودي - خيابان اعلم الهدي - صندوق پستي 646

دانشگاه علوم پزشکی اراک

تلفن
58 الی 33136055(086)
آدرس
خيابان شهيد شيرودي - خيابان اعلم الهدي - صندوق پستي 646

مراکز مشابه