دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشگاه علوم پزشکی
استان قم - شهر قم
(834 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی قم
استان
قم
شهر
قم
آدرس
خیابان شهید لواسانی (ساحلی) - 2 و خدمات بهداشتی درمانی قم

دانشگاه علوم پزشکی قم

تلفن
37706485(025) - 37727171(025) - 37706484(025)
آدرس
خیابان شهید لواسانی (ساحلی) - 2 و خدمات بهداشتی درمانی قم

مراکز مشابه