دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی
استان قزوین - شهر قزوين
(702 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
استان
قزوین
شهر
قزوين
آدرس
قزوین - بلوار شهید باهنر - 2 قزوین

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

تلفن
33336001(028)
آدرس
قزوین - بلوار شهید باهنر - 2 قزوین

مراکز مشابه