دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی
استان چهارمحال بختياری - شهر شهركرد
(672 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
استان
چهارمحال بختياری
شهر
شهركرد
آدرس
شهرکرد – بلوارآیت الله کاشاني – ستاد دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

تلفن
33334580(038)
آدرس
شهرکرد – بلوارآیت الله کاشاني – ستاد دانشگاه

مراکز مشابه