دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی
استان خراسان جنوبی - شهر بيرجند
(635 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
استان
خراسان جنوبی
شهر
بيرجند
آدرس
بیرجند، خیابان غفاری، سازمان مركزي

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تلفن
9 الی 34449001(056)
آدرس
بیرجند، خیابان غفاری، سازمان مركزي

مراکز مشابه