154 درمانگاه ثبت شده
مرتب سازی
تنفس
تهران
1010
امام حسن عسگری (ع) - خ...
183
183
تهران
1008
آپادانا
پیامبر-شبانه روزی
همایون
اقاقیا
جانبازان
کوروش
تهران
900
آراد
تهران
892
سنایی
تهران
885
پاسداران
ایران هرنی