154 درمانگاه ثبت شده
مرتب سازی
شهرک راه آهن
خیریه شیخ مطهری
کوروش
تهران
538
مهر پرند
شهر جدید پرند
535
گمرک - فرودگاه
همایون
جانبازان
مشیری
تهران
523
اقاقیا
پاسداران
بهبود
تهران
504
المپیک
محک
ایران هرنی