156 درمانگاه ثبت شده
مرتب سازی
ابن سینا
شهرک راه آهن
آرشام
تهران
231
آراد
تهران
226
دگمه چی
سنایی
تهران
216
مرکزی اندیشه
سازمان دفاع از قربانیا...
بانو اخترنیلی -خیریه
پرچم
تهران
190
دکتر سودبخش
شبانه روزی مریم
ایران هرنی