156 درمانگاه ثبت شده
مرتب سازی
کشاورز
امام خمینی(ره)- سپاه پ...
امام علی (ع)
ایرانشهر
خاتم الانبیا
دکتر فرشید
آرمان حیات امروز
تهران
تهران
101
کیمیا
تهران
100
افق
تهران
100
امام جعفر صادق(ع)
خیریه المهدی
ایران هرنی