153 درمانگاه ثبت شده
مرتب سازی
امام خمینی(ره)- سپاه پ...
دارالشفا امام زمان(عج)
شمیم کوثر(وصال)
امام صادق (ع)
سقراط
تهران
644
آرمان حیات امروز
فارس
تهران
641
فاطمیه شرقی
گلچین
تهران
639
فرزاد بهاران
به سیما
کشاورز