154 درمانگاه ثبت شده
مرتب سازی
مهر پرند
شهر جدید پرند
1309
بزرگمهر
شبانه روزی قدس
خیریه ی ایران خودرو
احمدی
تهران
1169
خیریه المهدی
گمرک - فرودگاه
شبانه روزی ندا
آپادانا(دندانپزشکی)
خیریه شیخ مطهری
آرشام
تهران
1047
دکتر سودبخش
ایران هرنی