بیمارستان غرضی سیرجان

نام مرکز
بیمارستان غرضی سیرجان (Gharazi Hospital- Sirjan)
استان/شهر
كرمان / سیرجان
آدرس و تلفن بیمارستان غرضی سیرجان
خ شفا بیمارستان غرضی سیرجان - 42022004(034)
تلفن بیمارستان غرضی سیرجان
آدرس بیمارستان غرضی سیرجان
خ شفا بیمارستان غرضی سیرجان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی