بیمارستان شهید طباطبائی باغ ملک

نام مرکز
بیمارستان شهید طباطبائی باغ ملک (Shahid Tabatabaee Hospital_ Bagh Malek)
استان/شهر
خوزستان / باغ ملک
آدرس و تلفن بیمارستان شهید طباطبائی باغ ملک
خ شهید مطهری بیمارستان شهید طباطبائی - 34222498(061)
تلفن بیمارستان شهید طباطبائی باغ ملک
آدرس بیمارستان شهید طباطبائی باغ ملک
خ شهید مطهری بیمارستان شهید طباطبائی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه