بیمارستان شهید حیدری نهاوند

نام مرکز
بیمارستان شهید حیدری نهاوند (Shahid Heydari Hospital- Nahavand)
استان/شهر
همدان / نهاوند
آدرس و تلفن بیمارستان شهید حیدری نهاوند
بلوار شهید حیدری بیمارستان شهید حیدری نهاوند - 33237181(081)
تلفن بیمارستان شهید حیدری نهاوند
33237181(081)
آدرس بیمارستان شهید حیدری نهاوند
بلوار شهید حیدری بیمارستان شهید حیدری نهاوند
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی