بیمارستان سینا جونقان

نام مرکز
بیمارستان سینا جونقان (Sina Hospital-Jounqan)
استان/شهر
چهارمحال بختياری / جونقان
آدرس و تلفن بیمارستان سینا جونقان
جونقان، كیلو متر 3 جاده جونقان، بیمارستان سینا - 37460411(038)
تلفن بیمارستان سینا جونقان
آدرس بیمارستان سینا جونقان
جونقان، كیلو متر 3 جاده جونقان، بیمارستان سینا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی