بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد

نام مرکز
بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد (Haj Karim Asali- Khorram Abad)
استان/شهر
لرستان / خرم آباد
آدرس و تلفن بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد
کوی فلسطین بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد - 34200101(066) - 34202031(066)
تلفن بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد
34200101(066) - 34202031(066)
آدرس بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد
کوی فلسطین بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی