بیمارستان حضرت امیرالمومنین خدابنده

نام مرکز
بیمارستان حضرت امیرالمومنین خدابنده (Amiralmomenin Hospital- Khodabandeh)
استان/شهر
زنجان / خرمدره
آدرس و تلفن بیمارستان حضرت امیرالمومنین خدابنده
خ امام خ شفا بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع) - 4 الی 34224301(024)
تلفن بیمارستان حضرت امیرالمومنین خدابنده
آدرس بیمارستان حضرت امیرالمومنین خدابنده
خ امام خ شفا بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع)
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی