بیمارستان تامین اجتماعی علی اصغر زاهدان

نام مرکز
بیمارستان تامین اجتماعی علی اصغر زاهدان (Ali Asghar Hospital- Zahedan)
استان/شهر
سیستان و بلوچستان / زاهدان
آدرس و تلفن بیمارستان تامین اجتماعی علی اصغر زاهدان
خیابان آزادی- بلواربهداشت بیمارستان تامین اجتماعی علی اصغر - 90 الی 33229688(054)
تلفن بیمارستان تامین اجتماعی علی اصغر زاهدان
آدرس بیمارستان تامین اجتماعی علی اصغر زاهدان
خیابان آزادی- بلواربهداشت بیمارستان تامین اجتماعی علی اصغر
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی