بیمارستان امیر مازندرانی ساری

نام مرکز
بیمارستان امیر مازندرانی ساری (Amirmazandarani Hospital-Sari)
استان/شهر
مازندران / ساري
آدرس و تلفن بیمارستان امیر مازندرانی ساری
سه راه كشاورزی - 4 الی 33255201(011)
تلفن بیمارستان امیر مازندرانی ساری
آدرس بیمارستان امیر مازندرانی ساری
سه راه كشاورزی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه