بیمارستان امام خمینی سلسله

نام مرکز
بیمارستان امام خمینی سلسله (Imam Khomeini Hospital- Selseleh)
استان/شهر
لرستان / سلسله
آدرس و تلفن بیمارستان امام خمینی سلسله
انتهای شهید رحیمی- جنب پارک صخره ای بیمارستان امام خمینی(ره) سلسله - 2 الی 35222011(066) - 16 الی 35229912(066)
تلفن بیمارستان امام خمینی سلسله
آدرس بیمارستان امام خمینی سلسله
انتهای شهید رحیمی- جنب پارک صخره ای بیمارستان امام خمینی(ره) سلسله
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه