133 کلینیک ثبت شده
مرتب سازی
سورنا
تهران
619
فولاد-شرکت ملی فولاد ا...
مشاهیر
تهران
605
نرگس
تهران
598
مرکزی شهر
مرکز ملی مطالعات اعتیا...
مرکز جراحی سهند
مرکز جراحی حکیم
مرکز جراحی برزویه
ساسان
تهران
517
سینا
تهران
506
غرب
تهران
491
محک
ایران هرنی