820 بیمارستان ثبت شده
مرتب سازی
امام سجاد
کسری
تهران
1712
اخوان کاشان
بنت الهدی مشهد
عالی نسب تبریز
بزرگ نفت اهواز
شمس تبریز
دکتر غرضی اصفهان
امید ارومیه
بعثت
تهران
1592
زینبیه شیراز
پیامبران
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)
دکتر طاهری