818 بیمارستان ثبت شده
مرتب سازی
مهر
تهران
457
پارس
تهران
454
دکتر بهشتی شیراز
آسیا
تهران
451
پارسیان
کیان
تهران
450
شفا تبریز
امام حسین
امام خمینی نیک آباد اص...
شهید ایرانپور امیدیه
بابک
تهران
443
جم
تهران
441
محک
ایران هرنی