73 شرکت دارویی ثبت شده
مرتب سازی
حکیم
تهران
581
باریج اسانس
مینو
تهران
570
شیمی داروئی داروپخش
کاسپین تامین
مهردارو
تهران
562
کیمیدارو
یاس دارو
تهران
556
شهید قاضی
فرآورده های تزریقی و د...
تولید دارو
باختر بیوشیمی
ایران هرنی