73 شرکت دارویی ثبت شده
مرتب سازی
ایران داروک
ایران دارو
کیش مدیفارم
زردبند
تهران
907
تسنیم
تهران
905
پورسینا
تهران
899
فارابی
تهران
880
اهورا دارو
مرهم دارو
داملران رازک
شفا فارمد
تهران شیمی
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)