73 شرکت دارویی ثبت شده
مرتب سازی
ابوریحان
انستیتو رازی
ابن ماسویه
آترا
تهران
173
اسوه
تهران
172
توزیع داروپخش
انستیتو پاستور ایران
ایران دارو
تسنیم
تهران
166
ایران داروک
اکسیر
تهران
163
البرز دارو
ایران هرنی