73 شرکت دارویی ثبت شده
مرتب سازی
انستیتو رازی
انستیتو پاستور ایران
ابوریحان
تهران
1445
اسوه
تهران
1440
آترا
تهران
1427
آریا
تهران
1418
توزیع داروپخش
اکسیر
تهران
1402
البرز دارو
ابن ماسویه
پاک دارو
تهران
1320
ایران داروک