73 شرکت دارویی ثبت شده
مرتب سازی
انستیتو رازی
انستیتو پاستور ایران
ابن ماسویه
ابوریحان
تهران
1649
آترا
تهران
1634
اسوه
تهران
1616
آریا
تهران
1598
توزیع داروپخش
اکسیر
تهران
1581
البرز دارو
پاک دارو
تهران
1537
ایران داروک