73 شرکت دارویی ثبت شده
مرتب سازی
ابوریحان
انستیتو رازی
آترا
تهران
282
اسوه
تهران
280
توزیع داروپخش
ابن ماسویه
آریا
تهران
272
اکسیر
تهران
269
ایران داروک
البرز دارو
تسنیم
تهران
263
انستیتو پاستور ایران
ایران هرنی