73 شرکت دارویی ثبت شده
مرتب سازی
انستیتو رازی
انستیتو پاستور ایران
ابوریحان
تهران
1617
آترا
تهران
1604
اسوه
تهران
1584
ابن ماسویه
آریا
تهران
1570
توزیع داروپخش
البرز دارو
اکسیر
تهران
1551
پاک دارو
تهران
1501
ایران داروک