بیمه نیروهای مسلح

بیمه نیروهای مسلح

(6858 بازدید)
نام شرکت بیمه
بیمه نیروهای مسلح
وب سایت

بیمه نیروهای مسلح

سازمان تامين خدمات درماني نيروهاي مسلح در تاريخ 1351/12/27 در وزارت دفاع وقت بمنظور تامين خدمات درماني عائله درجه يك افسران ، همافران ، درجه داران كادر ثابت و وظيفه ، افراد كادر ثابت و همرديفان و غير نظاميان رسمي ارتش و ژاندارمري كشور همچنين افسران و همافران و كارمندان بازنشسته و عائله درجه يك آنان و مستمري بگيران تاسيس و بر طبق اساسنامه‌اي كه پس از بررسي در كميسيونهاي دارايي و دفاع به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد اداره مي گرديد . سازمان تامين خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مسئوليت تامين خدمات درماني کارکنان،بازنشستگان،وظيفه بگيران و عائله تحت تکفل و مستمري بگيران نيروهاي مسلح رابر عهده داشته و خدمت به اين قشر فداکار و جان برکف و تامين سلامت آنان را افتخار خود مي داند. در تاريخ 28/5/1368 و متعاقب تشكيل و تصويب وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در مجلس شوراي اسلامي تشكيل سازمان واحدي بنام سازمان تامين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح تعيين شد كه پس از تدوين اساسنامه جديد سازمان تامين خدمات درماني علاوه بر مشمولين نيروها ، سازمانها و نهادهاي مشروحه زير اعم از كادر ثابت و پيماني بسيج ويژه و بازنشسته و وظيفه‌بگيران و مستمري ‌بگيران و عائله تحت تكفل آنها تحت پوشش سازمان قرار گرفتند . الف – سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ب- ارتش جمهوري اسلامي ايران پ- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ( شامل كميته انقلاب اسلامي ، ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران و شهرباني جمهوري اسلامي ايران ) ت- وزرات دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته به وزارت دفاع ث- اعضاء ويژه بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
وب سایت

شرکتهای بیمه مشابه