بیمه نوین

بیمه نوین

(1528 بازدید)
نام شرکت بیمه
بیمه نوین
آدرس
دفتر مركزي تهران: بلوار ميرداماد - ميدان مادر - خيابان بهروز - نبش خيابان يكم - پلاك 11

بیمه نوین

شرکت بيمه نوين به عنوان هجدهمين شرکت بيمه در کشور جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 20 /10/84 تحت شماره 263461 در اداره ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسيد و پس از اخذ مجوز فعاليت از بيمه مرکزي ايران ( به شماره 30881 مورخ 14/12/84 ) فعاليت خود را آغاز نمود . موسسان شرکت متشکل از سه گروه ؛ بانکي و مالي ( بانک اقتصاد نوين و شرکتهاي وابسته ) صنعتي ( شرکت توسعه صنايع بهشهر و شرکتهاي وابسته )، ساختماني ( شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران و شرکتهاي وابسته ، شرکت پيمانکاري بين المللي استراتوس و شرکتهاي وابسته ) ميباشد. سرمايه شرکت مبلغ يکصد و چهل ميليارد ريال ( منقسم به يکصدو چهل ميليون سهم يک هزار ريالي با نام ) است که کلا در بدو تاسيس پرداخت شده است، با اين توضيح که 67% سهام متعلق به هجده شرکت موسس و 33% نيز متعلق به ساير سهامداران است که از طريق پذيره نويسي عمومي خريداري نموده اند. موضوع شرکت عبارتست از : الف) انجام عمليات بيمه اي در کليه رشته هاي بيمه اي اعم از اشخاص ، اموال ، مسئوليت . ب) سرمايه گذاري از محل سرمايه ، اندوخته ها و ذخائر . ج) انجام بيمه هاي اتکائي در بخش واگذاري ( تحصيل پوشش اتکائي ) حسب نياز . کليه عمليات شرکت اعم از بخش بيمه گري و سرمايه گذاري در چار چوب قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري، قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي ، قانون تجارت ، مصوبات شوراي عالي بيمه و اساسنامه شرکت ميباشد . گزيده اي از اهداف شرکت در ارائه خدمات : -بازديد اوليه دقيق و تخصصي -تفکيک ريسک در جهت ارائه نرخ مناسب -بازديدهاي ايمني متناوب در طول دوره پوشش به منظور جلوگيري از اتلاف سرمايه هاي ملي -پوشش ارزش واقعي مورد بيمه -ارائه پوشش مناسب براي خطرات مورد درخواست -ارائه نرخ و شرايط مناسب -ارائه بيمه نامه با شرايط و مقررات تخصصي و حرفه اي بمنظور حفظ منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان -ارتباط مستمر با بيمه گذاران در طول دوره بيمه -مشاوره رايگان به متقاضيان بيمه -راهنمايي خسارت ديدگان در هنگام بروز خسارت -تسريع کارشناسي و برآورد خسارت -پرداخت سريع خسارت -استفاده از مجربترين کارشناسان در صدور و خسارت
تلفن
53 الی 22258046
آدرس
دفتر مركزي تهران: بلوار ميرداماد - ميدان مادر - خيابان بهروز - نبش خيابان يكم - پلاك 11

شرکتهای بیمه مشابه