214 متخصص جراحی عمومی ثبت شده
مرتب سازی

پیشنهاد ایران درمان

متخصص جراحی عمومی
يزد
146
فلوشیپ جراحی روده بزرگ (جراحی کولورکتال)
شهريار
145
فلوشیپ جراحی درون بین (لاپاراسکوپی)
يزد
139
متخصص جراحی عمومی
يزد
139
متخصص جراحی عمومی
يزد
135
فلوشیپ جراحی دست
تهران
135
فلوشیپ جراحی سرطان
يزد
134
فلوشیپ جراحی درون بین (لاپاراسکوپی)
تهران
134
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
134
متخصص جراحی عمومی
يزد
133
ایران هرنی