مغز: 2 مطلب
مرتب سازی
28 دی 1398
عاشقان ادبیات خوشحال باشند: یک مطالعه جدید صورت گرفته ، علوم انسانی و علوم اعصاب را با هم پیوند می ز...
28 دی 1398
تومور مغزی به تجمع سلولهای ناهنجار در مغز گفته میشود. جمجمه که مغز را احاطه میکند جنسی سخت و مقاوم د...