کاپتوپریل - Captopril

نام دارو
کاپتوپریل
نام انگلیسی دارو
Captopril