کاپتوپریل - Captopril

نام دارو
کاپتوپریل
نام انگلیسی دارو
Captopril
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)