ژستونورون - Gestonorone

نام دارو
ژستونورون
نام انگلیسی دارو
Gestonorone
گروه دارویی
بیماری های کلیوی و مجاری ادراری، بیماری های خون و سرطان
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)