ژستونورون - Gestonorone

نام دارو
ژستونورون
نام انگلیسی دارو
Gestonorone
گروه دارویی
بیماری های کلیوی و مجاری ادراری، بیماری های خون و سرطان