پروپرانولول - Propranolol

نام دارو
پروپرانولول
نام انگلیسی دارو
Propranolol
گروه دارویی
داروهای قلبی عروقی