فاموتیدین - Famotidine

نام دارو
فاموتیدین
نام انگلیسی دارو
Famotidine
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)