فاموتیدین - Famotidine

نام دارو
فاموتیدین
نام انگلیسی دارو
Famotidine