شیکوریدین - Chicoridin

نام دارو
شیکوریدین
نام انگلیسی دارو
Chicoridin
گروه دارویی
داروهای گیاهی
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)