شیکوریدین - Chicoridin

نام دارو
شیکوریدین
نام انگلیسی دارو
Chicoridin
گروه دارویی
داروهای گیاهی