زولپیدم - Zolpidem

نام دارو
زولپیدم
نام انگلیسی دارو
Zolpidem
گروه دارویی
خواب آورهای آرامبخش، و ضد جنون ها