زولپیدم - Zolpidem

نام دارو
زولپیدم
نام انگلیسی دارو
Zolpidem
گروه دارویی
خواب آورهای آرامبخش، و ضد جنون ها
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)