ریفامپین (ریفامپیسین) - Rifampin (Rifampicin)

نام دارو
ریفامپین (ریفامپیسین)
نام انگلیسی دارو
Rifampin (Rifampicin)
گروه دارویی
داروهای ضد باکتری
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)