دایجستیو - Digestive

نام دارو
دایجستیو
نام انگلیسی دارو
Digestive
گروه دارویی
داروهای گوارشی
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)