دایجستیو - Digestive

نام دارو
دایجستیو
نام انگلیسی دارو
Digestive
گروه دارویی
داروهای گوارشی