جم فیبروزیل - Gemfibrozil

نام دارو
جم فیبروزیل
نام انگلیسی دارو
Gemfibrozil
گروه دارویی
داروهای قلبی عروقی