جم فیبروزیل - Gemfibrozil

نام دارو
جم فیبروزیل
نام انگلیسی دارو
Gemfibrozil
گروه دارویی
داروهای قلبی عروقی
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)